กลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุพันธุ์ พีระธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอภิทักษ์ จันทร์หล้า

นายสิริชัย พาวงศ์

นางอัญชรี เวยสาร

นางอรวัสน์ มุลมณี

นางสิริพร รัตนวรรณี

นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง

นางสาวพชรพร คนชุม

นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง

นางยุพาภรณ์ ศิริกุล

นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ

นายวัลลภ แก้วปัญญา

Miss Precy Mel Valenzuela Bacharo

Miss Realyn Almirez Echemani

Miss. Ekwale Tracy Katisah

Mr. Gillarme Joy Barluado Pelimo

Mr. Jerohm Alcantara Cueto

Mr. Ronel Jay Esdrelon Bustillos