การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมณีวรรณ สุวรรณโน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
นางสุนทราพร ศรีวรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางจีราวัฒน์ วิชนา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกิติดารัชต์ รวีกุลภิพัฒน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายคำรณ อัครพิณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายสหพล คึมยะราช
ครู