Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมณีวรรณ สุวรรณโน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุนทราพร ศรีวรกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจีราวัฒน์ วิชนา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิติดารัชต์ รวีกุลภิพัฒน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสหพล คึมยะราช
ครู