Home / news ประชาสัมพันธ์ / การฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ

การฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมอบรมการติดตั้งและบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้าน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนให้มีความสามารถเข้าใจกระบวนการงานช่าง และเป็นการฝึกทักษะเพื่อหาประสบการณ์ทางด้านช่าง ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม