Home / กิจกรรมชุมนุม 2/2563

กิจกรรมชุมนุม 2/2563

คำชี้แจง ในการเลือกกิจกรรมชุมนุม นักเรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนชุมนุมได้หลังจากเลือกไปแล้ว และเมื่อตรวจสอบรายชื่อแล้วไม่พบให้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้เรียบร้อย

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อชุมนุมตามครูผู้สอน

รายชื่อชุมนุม ไฟล์ Excel  สามารถแก้ไขได้

รายชื่อชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

รายชื่อชุมนุมนาฎศิลป์