Home / ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 344 หมู่ที่ 8 ถนน สายพังโคน-บึงกาฬ
ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
สังกัด : สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

พื้นที่ : 52 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
โทรศัพท์ : 042-771218
โทรสาร : 042-771132
ชื่อเว็บไซต์: http//www.pangkhonwit.ac.th
ชื่ออีเมล์ : pangkhon@obec.go.th

อักษรย่อ : พ.ว.ค.

ตราประจำโรงเรียน : ช้างพังชูดอกจำปาบนชื่อโรงเรียนภายใต้เสมา


คติธรรมของโรงเรียน : ปัญญา โลกัสสมิง ปัชโชโต
(ปัญญา คือแสงสว่างส่องโลก)

คติพจน์โรงเรียน (คำขวัญ): สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

ปณิธานของโรงเรียน : พัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่สังคมโลก

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : มีความสามัคคี

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : มีคุณธรรม

ค่านิยม : คุณธรรมนำความรู้

วัฒนธรรมของโรงเรียน : ทำงานเป็นทีม

สีประจำโรงเรียน : แดง-เหลือง


ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นหางนกยูง


ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนพังโคนวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับอำเภอ เปิดทำการสอน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 โดยอาศัยหอประชุมอำเภอพังโคนเป็นที่เรียนชั่วคราว ประเภทสหศึกษา และกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2516 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนพังโคนวิทยาคม” โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 91 คน มีครูประจำการจำนวน 4 คน และ นายแสง ชานัย ผู้ก่อตั้งและรักษาการตำแหน่งครูใหญ่เป็นผู้บริหารคนแรก และได้รับบริจาคที่ดินจากนาย อ่อนสาและนางอ่อนสี พรมบุตร บิดา มารดาของคุณครูระยิ้ม อ่อนสุระทุม บริจาคที่ดินจำนวน 35 ไร่ นาย บุญมา หน่อแก้ว บิดาของ
ร้านพังโคนสปอร์ตบริจาคที่ดินจำนวน 11 ไร่ 1 งาน 29 ตารางวา
นายหวง สุตา บริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ และ นายยอย กุละนาม บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา รวมทั้งสิ้น 52 ไร่ 2 งาน
48 ตารางวา พ.ศ.2517 ประชาชนชาวอำเภอพังโคนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน 1 หลัง เรียกชื่อว่า “อาคารพลัง” โรงเรียนจึงได้ย้ายจากหอประชุมอำเภอพังโคนมาทำการสอน ณ ที่ตั้งของโรงเรียน ปัจจุบันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2517 เป็นต้นมา พ.ศ. 2518 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น จึงได้รับ งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเมื่อ พ.ศ 2518 บริเวณทิศเหนือของอาคารพลัง (หลังเก่า) เป็นอาคารไม้สองชั้น 20 ห้องเรียน ทำพิธีเปิดอาคารและทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พ.ศ. 2519 – 2541 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทำให้มีนักเรียนมากขึ้น และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้น เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่