ปรัชญา ค่านิยม วัฒนธรรม

ปรัชญา

ปัญญา โลกัสสมิง ปัชโชโต  (ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก)

ค่านิยม

มุ่งสู่ความสำเร็จ

วัฒนธรรม

เคารพผู้ใหญ่  ใส่ใจในทีม  มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน