Home / news ประชาสัมพันธ์ / ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 และคำสั่งสอน ปีการศึกษา 2565

ตารางเรียนนักเรียน ม.1-ม.6 และคำสั่งสอน ปีการศึกษา 2565

1.ตารางเรียน-ม.ต้น

2.ตารางเรียน-ม.ปลาย

5.คำสั่งสอน