Home / บุคคล / ประกาศวันและเวลาการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

ประกาศวันและเวลาการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

ตามประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  ณ  วันที่ 25  กุมภาพันธ์ 2563   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูสอนภาษาจีน   มีผู้สมัครจำนวน   5 ราย ดังนี้

  1. นางสาวศุภาพร  พิกุลศรี
  2. นางสาวขนิษฐา  จำปามูล
  3. นางสาวธนาภา   ไชยปัญหา
  4. นางสาวนภัสวรรณ  เครือคำ
  5. นางสาวสุวิตตา   เสนาวงศ์

           โรงเรียนจะดำเนินการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์   ในวันที่ 25  มีนาคม  2563   นั้น   ด้วยเกิดโรคระบาดโควิด 19  จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการสอบตามเวลาที่กำหนดได้   บัดนี้ สถานการณ์โรคระบาดโควิท 19  เข้าสู่ภาวะปกติ  ทางโรงเรียนเรียนจึงขอแจ้งวันสอบคัดเลือกบุคคล  ในวันที่ 25  มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.   ณ  ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม