Home / news ประชาสัมพันธ์ / ประกาศห้องสอบคัดเลือกห้องนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศห้องสอบคัดเลือกห้องนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนชั้น ม.1

ประกาศห้องสอบคัดเลือกห้อง-ม.1

นักเรียนชั้น ม.4

ประกาศห้องสอบคัดเลือกห้อง-ม.4