Home / วิชาการ / ประกาศฯการรายงานตัว การส่งหลักฐานการสมัคร และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศฯการรายงานตัว การส่งหลักฐานการสมัคร และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เรื่อง การรายงานตัว การส่งหลักฐานการสมัคร และมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 7 มิถุนายน 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายละเอียดดังเอกสาร