Home / news ประชาสัมพันธ์ / ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

เรียนคณะครูและบุคลากร เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ๑. โรงเรียนพังโคนวิทยาคมจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (Onsite) ส่วนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ส่วนนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๒ หมู่บ้านได้แก่ ตำบลพังโคน หมู่ที่ ๑๓ (บ้านนาเหมืองน้อย) ตำบลแร่ หมู่ที่ ๒ (บ้านสมสะอาด) ใช้รูปแบบการเรียน Online , On hand หรือ On Demand และอื่นๆตามความเหมาะสม ทุกระดับชั้น ทุกรายวิชา เป็นการชั่วคราว ซึ่งยึดตามตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ โดยนับเวลาเรียนตามปกติ