ฝ่ายบริหาร

นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา การบริหารการศึกษา  
โทรศัพท์ 081-7901200 
e-mail : ptrhorse 19647@gmail.com

นายสุนทร สีพันธ์บุญ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 0926822655
e-mail : sipanthabun@gmail.com

นายโสภณ อุดรสรรพ์ 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 0818731029
e-mail : Udonsa229@Gmail.com 
นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์ 
ตำแหน่ง รก.รองผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
โทรศัพท์ 098-5840720 
e-mail : impatsupamart@gmail.com
นายเกษมสันต์ ศรีคำมุล
ตำแหน่ง รก.รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
โทรศัพท์ 081 7086575 
e-mail : k_sricommoll@hotmail.com

นายวิชา ศรีสร้อย 
ตำแหน่ง รก.รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.บ.(วิทยาศาสตรบัณฑิต)
โทรศัพท์ 08 79476336 
e-mail : Chananya3245@gmail.com
นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่ 
ตำแหน่ง รก.รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ