Home / ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร

นายธนปกรณ์ อวนป้อง  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   
โทรศัพท์  0630173469
e-mail : pwk.schoolmail@gmail.com

นางจันทรนันทน์ พรมทอง
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานการเงินและงบประมาณ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม(การบริหารการศึกษา)
โทรศัพท์ 0872235453
e-mail : genius0626@hotmail.com
bunglung2015@gmail.com

นายสุริยัน รองไชย 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิชาการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิ (กศ.ม) การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์  098 256 5256
e-mail : PopKw@gmail.com

นางรัตนา เวียงวงษ์ 
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม(การบริหารการศึกษา)  
โทรศัพท์  081 054 5640
e-mail : tonhompink07@hotmail.com

นายปรีใหม่ วังวงค์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัญฑิต สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 0862255341
e-mail : pwk.schoolmail@gmail.com

นายเกษมสันต์ ศรีคำมุล
ตำแหน่ง รักษาการ รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 
โทรศัพท์ 081 7086575 
e-mail : k_sricommoll@hotmail.com

นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์ 
ตำแหน่ง รักษาการ รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานแผนงาน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
โทรศัพท์ 098-5840720 
e-mail : impatsupamart@gmail.com