Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุพันธุ์ พีระธรรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอรวัสน์ มุลมณี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาภรณ์ ศิริกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชรี เวยสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ คำเพชร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายศิริชัย พาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรวิสรา เวยสาร
ครูอัตราจ้าง