Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายอนุพันธุ์ พีระธรรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอรวัสน์ มุลมณี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชรี เวยสาร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางยุพาภรณ์ ศิริกุล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑารัตน์ คำเพชร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายอภิทักษ์ จันทร์หล้า
ครู

นางสาวพชรพร คนชุม
ครู

นางสาวอมรรัตน์ แว่นพิมาย
ครู

นายศิริชัย พาวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสิริพร รัตนวรรณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรวิสรา เวยสาร
ครูอัตราจ้าง