ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นาย ณัฏฐากร    นิลเขต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางอ้อย คูณหอม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายคคนันท์    ศรีผุย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตธินาภรณ์    สุวรรณชัยรบ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายธนปกรณ์ ป้องศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายภัทรโชติ ภูหาด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายณพิชญกิตต์ ทัศคร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายชัชวาลย์ โชติมลทิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ