Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายณัฏฐากร    นิลเขต
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางอ้อย คูณหอม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายคคนันท์    ศรีผุย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตธินาภรณ์    สุวรรณชัยรบ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายธนปกรณ์ ป้องศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายภัทรโชติ ภูหาด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายณพิชญกิตต์ ทัศคร
ครู

นายชัชวาลย์ โชติมลทิน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ