Home / news ประชาสัมพันธ์ / รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๓

รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพังโคนวิทยาคมได้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสำหรับพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๖๓
Innovation for Sustainable Local Development Award 2020
และ ได้รับรางวัลชนะเลิศ มอบรางวัลโดย ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร