Home / news ประชาสัมพันธ์ / ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน

ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยผูกพัน

ด้วยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม มีข้าราชการครูจะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 จำนวน 6 ท่าน ได้แก่รองผู้อำนวยการประภัทร์ กุดหอม ครูไพบูลย์ ศรีสร้อย ครูอรนุช สัตถาผล ครูศรีสุธา ราชชมภู ครูศิริพร สีหนาท และครูปรีชา โฮมวงศ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ตลอดจนแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและอีกทั้งเป็นธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เคยปฏิบัติมา โรงเรียนจึงได้จัดโครงการส้รางขวัญและกำลังใจบุคลากร เพื่อแสดงมุทิตาจิตขึ้น ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563