วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย และวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)
1. มีการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมีส่วนร่วม
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
5. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้มีความเสมอภาคทางด้านการศึกษา
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
7. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้ผู้เรียน