ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายเข็มชาติ วิศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
นายเรืองเดช พร้อมวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางฉวีวรรณ กุดหอม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววจีทิพย์ ภูพาน
ครู
นายอิสระ ปุญญา
ครู