Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายเข็มชาติ วิศรี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา

นายเรืองเดช พร้อมวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ กุดหอม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววจีทิพย์ ภูพาน
ครู

นายอิสระ ปุญญา
ครู

นางสาว
ครูอัตราจ้าง