สังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสุพารัตน์ คำเพชร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางระเบียบ กิณเรศ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางเสาวนีย์ สีหนาท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอรนุช สัตถาผล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุลีกร คําหล้า
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายพิษณุ หอมสมบัติ
ครู

นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา
ครู
นางสาวคณัสนันท์ กุลภา
ครู
นางสาวสุภาพร โสดาลี
พนักงานราชการ