Home / news ประชาสัมพันธ์ / สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          ได้จัดกิจกรรม  สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี  2563  ขึ้นในวันที่ 17-21  สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมาและมีการจัดนิทรรศการและเกมส์  และกิจกรรมภายในอาคาร 1 โดยมีนิทรรศการแต่ละสาขาได้แก่  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์ ทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และมีความสนุกสนานในการเข้าชมนิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง