Home / news ประชาสัมพันธ์ / สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ออนไลน์ ประจำปี 2564

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ออนไลน์ ประจำปี 2564

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ม.ต้น

ตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย

ส่งภาพถ่ายกิจกรรม “หลังเรียนออนไลน์ คลายเครียดด้วยสิ่งนี้” ม.ต้น

ส่งภาพถ่ายกิจกรรม “หลังเรียนออนไลน์ คลายเครียดด้วยสิ่งนี้” ม. ปลาย