สุขศึกษา พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงษ์ นาโควงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวภภัสสร ธนจิราพัทร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางอัสราพร โตพัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายนราธิป พนันชัย
ครู
นายชัยวัฒน์ ไปยะพรม
ครู