Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

ว่าที่ พ.ต.สิทธิพงษ์ นาโควงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวภภัสสร ธนจิราพัทร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางอัสราพร โตพัน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายนราธิป พนันชัย
ครู

นายชัยวัฒน์ ไปยะพรม
ครู