Home / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุธิดา ปีคูณ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายเกษมสันต์ ศรีคำมูล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววันเพ็ญ เหลาพรหม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยรัตน์ หารเขมร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววารุณี หงษ์ภู
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายภานุทัต คำทะเนตร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายไพรศาล ดวงผุย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปวีณา ศรีวงศ์ษา
ครู

นางสาวนันทิดา ราชปี
ครู

นางสาวพิจิตรา ทองนู
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายพีรภัทร มาจอมพล
ครู

นายสหฤทธิ์ เทพผสม
ครูผู้ช่วย

นางสุกันยา กำลังฤทธิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร วงศ์ประทุม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ