Home / news ประชาสัมพันธ์ / อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ห้องเรียนพิเศษ Gifted Program

อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ห้องเรียนพิเศษ Gifted Program

วันที่16 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ gifted program ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพังโคนวิทยาคม