[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 100.25.214.89  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางอ้อย คูณหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นายภัทรโชติ ภูหาด
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
Click ดูประวัติ
นางสาวจินตนา ศูนย์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางวิภาพรรณ เทศประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางประไพศรี เขจรสัตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายธนปกรณ์ ป้องศรี
ครู
Click ดูประวัติ
นายณัฏฐากร นิลเขต
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานแผนงาน
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ
26 : คณะกรรมการสถานศึกษา