[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 100.25.214.89  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางระยิ้ม อ่อนสุระทุม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
Click ดูประวัติ
นางอรนุช สัตถาผล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางมณีวรรณ สุวรรณโน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางระเบียบ กิณเรศ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายพงษ์ศักดิ์ สมผล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวิศาสน์ เต็งวัฒนโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุพารัตน์ คำเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางเสาวนีย์ สีหนาท
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายบัญชา สุขะ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวชุลีกร คำหล้า
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางอุไรพร จันฤาไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานแผนงาน
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ
26 : คณะกรรมการสถานศึกษา