[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.231.220.139  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุธิดา ปีคุณ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
Click ดูประวัติ
นายเกษมสันติ์ ศรีคำมูล
รักษาการรองผู้อำนวยการ
บริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นายมหิดล วงศ์อินทร์อยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาววันเพ็ญ เหลาพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายชัยรัตน์ หารเขมร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางนภาพร วงศ์ประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิจิตรา ทองนู
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสุกันยา กำลังฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายไพรศาล ดวงผุย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาววารุณี หงษ์ภู
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายภาณุทัต คำทะเนตร
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวปวีณา ศรีวงษ์ษา
ครู
Click ดูประวัติ
นายพีรภัทร มาจอมพล
ครู
Click ดูประวัติ
นางสาวนันธิดา ราชปึ
ครู
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ