[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 100.25.214.89  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายอนุพันธุ์ พีระธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางรัชนี พิลาวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศิริพร สีหนาท
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอรวัสน์ มุลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ จันทนุช
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาวนัทธมน โพธิ์สาวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางเพ็ญลักษณ์ เต็งวัฒนโชติ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจำรูญ คำแพงอาจ
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศิริจันทร์ พิมพ์ปัจฉิม
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางยุพาภรณ์ ศิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายอมรศักดิ์ ศรีวรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายไพบูลย์ ศรีสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอัญชรี เวยสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุกัญญา สุภาพ
ครูชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นายวัลลภ แก้วปัญญา
ครูอัตราจ้าง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานแผนงาน
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ
26 : คณะกรรมการสถานศึกษา