[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม Pangkhonwittayakhom School
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 100.25.214.89  
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นายคำรน อัคพิน
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางศรีสุธา ราชชมภู
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายประชา โฮมวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสุนทราพร ศรีวรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายวิชา ศรีสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางสาววัชราพร ศรีสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจีราวัฒน์ วิชนา
ครูชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายพีรพัฒน์ แสนนาม
ครู คศ.1
Click ดูประวัติ
นายธวัฒชัย หอมแพน
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นายอภิวัฒน์ อ่อนสุระทุม
พนักงานราชการ
Click ดูประวัติ
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีนุกุล
ครูพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายพิเชษฐ์ ไชยเชษฐ์
ครูพิเศษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
6 : กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7 : กลุ่มบริหารงานแผนงาน
17 : กลุ่มสาระภาษาไทย
18 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
19 : กลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา
20 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
21 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
22 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
23 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
24 : งานแนวแนว งานห้องสมุด
25 : กลุ่มสาระศิลปะ
26 : คณะกรรมการสถานศึกษา