Warning: Illegal string offset 'Pageview' in /home/koksigo1/domains/pangkhonwit.ac.th/public_html/modules/news/readprint.php on line 35
  หมวดหมู่ : ข่าวสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวข้อ : ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูชาวต่างชาติ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดย : krutee
อ่าน : 995
เสาร์์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                                                                                                               
 

ประกาศโรงเรียนพังโคนวิทยาคม
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  (ครูชาวต่างชาติ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
 
------------------------------------------------------------
ด้วยโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓            มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน    (ครูชาวต่างชาติ)  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         ขั้นพื้นฐาน  ที่ ๒๙ /๒๕๔๖  สั่ง  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน ๒  อัตรา ดังนี้
๑. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน   ๑ อัตรา
๒. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    จำนวน   ๑ อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
๑. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) เป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native English Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก
(๒) สามารถสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(๔) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
          ๒. ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓
          ๓. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้หรือทักษะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยั่งยืน
(๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการให้ความรู้ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          ๔. ค่าตอบแทน     ใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียน
                  ค่าจ้างต่อเดือน ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์  
          ๕. สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
          ๖. ระยะเวลาการจ้าง    ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๒. ครูชาวต่างชาติ สอนวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือวิชาอื่น ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๑. คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) เป็นครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาอังกฤษ (Native English Speaker) หรือใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็นผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีถึงดีมาก
(๒) สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหลัก และวิชาอื่น ๆ เป็นวิชารอง เช่น สุขศึกษา พลศึกษา การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา หรือ ในกรณีที่โรงเรียนมีครูที่สามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้วอาจพิจารณารับสมัครครูสอนวิชาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ก็ได้
(๓) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
(๔) มีอายุตั้งแต่ ๒๒ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
          ๒. ชื่อตำแหน่ง  ครูผู้สอนชาวต่างชาติ  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๓
          ๓. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้หรือทักษะของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดคุณภาพและนำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยั่งยืน
(๒)  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการให้ความรู้ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
(๓)  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔)  ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(๕)  ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
          ๔. ค่าตอบแทน     ใช้เงินนอกงบประมาณของโรงเรียน
                  ค่าจ้างต่อเดือน ระหว่าง ๓๐,๐๐๐ – ๓๕,๐๐๐ บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
          ๕. สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
          ๖. ระยะเวลาการจ้าง    ระยะเวลาการจ้าง    ภาคเรียนที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระหว่างวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
 
 
๓.  การรับสมัคร 
          ๓.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนพังโคนวิทยาคม      ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม  – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐  น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
                   ( ผู้ประสานงาน : ครูจำรูญ  คำแพงอาจ  โทร ๐๘-๑๙๗๔-๕๒๐๐ , ๐๙-๓๔๘๖๒๖๘๔ )
๓.๒  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                   (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน ๑ ฉบับ
                   (๒) สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเป็นคนไทย) จำนวน ๑ ฉบับ
                     (๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และแว่นตาดำ  ขนาด  ๑.๕ × ๒  นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๑  ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  ๒  รูป
                   (๔)  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตรที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน  ๑  ฉบับ  
                   (๕)  สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   (๖)  ใบรับรองแพทย์  จำนวน  ๑  ฉบับ
                   (๗)  ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือเอกสารอื่นๆ ที่คุรุสภาอนุญาตให้มีสิทธิสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาได้ (ถ้ามี)                                                  
                   ให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
          ๓.๓  เงื่อนไขในการรับสมัคร
                   ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตัวเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
 
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
          โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ในวันที่   ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐        ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  
 
๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
          โรงเรียนพังโคนวิทยาคมจะจัดให้มีการคัดเลือก ในวันที่ ๑๙ เมษายน   ๒๕๖๐                             เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยวิธีการสัมภาษณ์    คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน
 
๖.  เกณฑ์การตัดสิน
          ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๕  และการจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้
 
๗.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
          โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ณ  บอร์ดหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไปเมื่อโรงเรียนได้ตัวบุคคลครบตามจำนวนและอัตราที่กำหนดไว้แล้ว
 
๘.  การจัดทำสัญญาจ้าง
          ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างในวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ณ  ห้องกลุ่มบริหาร
งานบุคคลโรงเรียนพังโคนวิทยาคม  หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโรงเรียนจะแจ้งในวันประกาศ
ผลการสอบ  ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐
                                                                                                                                                           
 
 
                                                    ( นายพนมพันธ์  ไชยเพชร )
                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม