โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางมณีวรรณ   สุวรรณโน

นางมณีวรรณ สุวรรณโน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางจีราวัฒน์ วิชนา

นางสาวกิติดารัชต์ รวีกุลภิพัฒน์

นายวิชา ศรีสร้อย

ว่าที่ ร.ต. สหพล คึมยะราช

นางสาวสายฝน เคนคำภา