โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนปกรณ์ ป้องศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางอ้อย คูณหอม

นายภัทรโชติ ภูหาด

นายชัชวาลย์ โชตมลทิน