กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวดวงพร คำภูแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวอภิชญา สำรองทรัพย์

นางณัฐกานต์ ใกล้ฝน

นางนิตยา ปอยเปีย

นางเนาวรัตน์ มหาชัย

นางพรภินันท์ วงศ์กลุ่ม

นางยงจิตร สัพโส

นางเย็นฤดี ศรีสร้อย

นางรุ่งทิพย์ จันทร์

นางวนิดา สิงจานุสงค์

นางวรพรรณ ลุนจักร

นางศรีสุวรรณ ศรีสร้อย

นางสาวกนกนันท์ นนธิราช

นางสาวโฉมสุรีย์ คำศิริ

นางสาวทิพวรรณ คำบอนพิทักษ์

นางสาวศริยา ทองนุ้ย

นางสาวหงษ์ทอง ปาระพิมพ์

นางสาวอังศนา ชัยมุงคุณ

นางสุพัตรา สุกัน

นายชาญฤทธิ์ ศรีหานาม

นายประการ อินทรพานิชย์

นายสิร ศิริดำรงค์

นายธวัฒชัย หอมแพน

นายอนุรุท สุวรรณชัยรบ