กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

นายเรืองเดช พร้อมวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางฉวีวรรณ กุดหอม

นางสาววจีทิพย์ ภูพาน

นายสฤษธิ์ มุลมณี

นายอิสระ ปุญญา

นางสาวกนกวรรณ จันทร์อินทรีย์