กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

นางอุไรพร จันฤาไชย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวคณัสนันท์ กุลภา

นางสาวจินรี อุปชา

นางสาวฉัตราภรณ์ รักษาภักดี

นางสาวปวีณา วนะภูติ

นางสาวปิยธิดา อภิรักษ์สัตยา

นางสาวสุภาพร โสดาลี

นางสุพารัตน์ คำเพชร

นางเสาวนีย์ สีหนาท