โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

นายนราธิป พนันชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายอลันบอล ธรรมสุข

นางอัสราพร โตพัน

นายฤทธิรงค์ บุตรแสน