โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

คณะผู้บริหาร

นายธนปกรณ์ อวนป้อง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

นางจันทรนันทน์ พรมทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

นางรัตนา เวียงวงศ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

นายสุริยัน รองไชย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

นายปรีใหม่ วังวงค์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
สาขาการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 086-225-5341

นางสาวศุภมาตุ อิ้มพัฒน์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
สาขาหลักสูตรและการสอน
โทรศัพท์ 098-584-0720

นางสุพัตรา สุกัน
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
สาขาฟิสิกส์ศึกษา
โทรศัพท์ 081-057-754