วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

“ภายในปี ๒๕๖๗ โรงเรียนพังโคนวิทยาคมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพ และสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษทีี่ ๒๑”

พันธกิจ (Mission)

1.พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพ
2.พัฒนาหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา
3.พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.พัฒนา สื่อ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม ให้ัเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5.สร้างภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goals)

1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบคุณภาพโดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
2. โรงเรียนมีหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา
3. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่
4. โรงเรียนมี สื่อ เทคโนโลยี อาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. ผู้เรียนมีคุณธรรม วิถีประชาธิปไตย รักความเป็นไทย รักษาสิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะการใช้ชีวิตในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่
6.โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา